Az írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásában alkalmazott elvek

A Közoktatási Törvény 48. §-ának új (4) bekezdése alapján meghatározzuk az iskolai írásbeli beszámoltatás formáit, rendjét és korlátait, a tanulók értékelésében betöltött szerepét és súlyát.

 • Házi feladatot adhatunk szóban és írásban.
 • Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, tanulók képességeit, az órarend arányos terhelését.
 • Ha szorgalmi írásbeli feladatokat adunk értékeljük azokat, alakítsa pozitívan a gyermek tantárgyi teljesítményét.
 • Az iskolaotthonban hét közben kötelező jellegű írásbeli házi feladatot nem adhatunk.
 • Hosszabb szünetekre ne adjunk több írásbeli és szóbeli házi feladatot (téli, tavaszi szünet). Ezzel biztosítsuk, hogy a szünetek a gyermekek pihenését szolgálják.
 • Az iskola képviseletében szereplő, versenyző gyerekek esetében ne tekintsük kötelességszegésnek a házi feladat elmaradását, pótlására adjunk lehetőséget.

Testnevelés (Mozgáskultúra, egészséges életmód)

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a mozgásszabályozás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások javításában. Sajátosan összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív funkció működtetése.
Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód megalapozásához.
Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek célszerű viselkedésbe integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások mobilizálását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet  minőségét. Fejleszti az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését.

A testnevelés tanításunk célja, hogy fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, cselekvési biztonságát, sikeres, aktív életvitelű embereket formáljon, akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a szabályokat, igénylik és elfogadják a közösségi normákat, a megmérettetést és az értékelést.
Nagy súlyt fektetünk arra, hogy aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat.

Iskolánk tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelnek ezen célok megvalósításához.

 • A hatalmas tornaterem három egyenlő részre osztható, elhúzható függönyökkel. Az emeleti lelátó speciális hangulatot jelent a különféle házi és városi versenyek lebonyolításánál.
 • Balett-, tánc- és tornaszobával rendelkezünk, amely teljes tükörbevonatú és speciális talajú. Itt zajlanak a klasszikus balett, a modern-tánc, a jazz-balett, néptánc és diszkótánc órák.
 • A harmadik terem játék- és képességfejlesztésére szolgáló szoba.
 • A hatszintes épület lépcsőháza és aulája speciális képességfejlesztési lehetőségeket ad a testnevelőknek.
 • A kb.: 200 m-re lévő csodálatos Duna-part is a tanulók rendelkezésére áll.
 • Sportudvarunkon 6 pályás salakos futópálya (pályázati pénzből felújítottuk), 2 db folyami homokkal feltöltött ugrógödör, 2 db bitumenes kézilabda pálya, 1 db kosárlabda pálya, 1 dobósáv és 1 súlylökő hely található.
 • Rendszeresen járunk a városi Fabó Éva Uszodába, és szívesen töltjük a jeges hónapokat a fedett jégpályán.
 • Évente hazai szánkótábort, nyári kerékpáros és gyalogos vándortábort szervezünk.

Alsó tagozaton – az iskolaotthonos rendszer velejárójaként – megvalósítjuk a mindennapos testmozgást, felső tagozaton pedig a heti 2,5 testnevelés óra mellett sportköri órákon illetve a házi és területi versenyeken zajlik tanulóink testkultúrájának fejlesztése. A tanulók életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést.

Számonkérés formái, „összeférhetetlenségi” szabályok (napi dolgozatok mennyisége, típusa)

 • A tanulók tudását a szaktanár értékeli, szóbeli, írásbeli, illetve gyakorlati teljesítményt mérve.
 • A szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma a heti óraszámnak megfelelően, félévenként minimum 3-4-5.
 • Az év végi osztályzat a tanuló egész éves, folyamatos munkáját jellemzi.
 • A diák megismerheti dolgozatai eredményét, érdemjegyeit, osztályzatait. Korrepetálásra van lehetősége az őt különösen érdeklő, vagy számára nehezen érthető tananyagrészekről, vagy mulasztásából származó hiányosságok pótlására.
 • A témazáró vagy nagyobb egységeket számonkérő dolgozatokat minimum 1 héttel előre be kell jelenteni! Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható. A dolgozatok javítási ideje legfeljebb 2 hét. (Pedagógiai Program: az írásbeli beszámoltatás szabályai)
 • Az első-harmadik évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
 • A tanuló az első-harmadik évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
 • A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.
 • Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága szükségessé teszi, az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottsághoz, fejlettséghez igazodó továbbhaladást engedélyez.